Samtykke til behandling av personopplysninger - sending av personaliserte meldinger

1. Du gir med dette ditt samtykke til foretaket DESK – FORM a.s., med hovedkontor på adressen Osada Dukla 238, 415 01 Újezdeček, org. nr. 25467018, registrert hos Regionretten i Ústí nad Labem, seksjon B, mappe 1481, for at foretaket slik det går fram av lov nr. 101/2000 om personvern, skal kunne behandle dine personopplysninger, som er:

a. For- og etternavn
b. E-postadresse
c. Telefonkontakt
d. Navn på bedrift

2. Behandling av navn, e-postadresse og telefonkontakt, ev. bedriftens navn, gjennomføres med det formålet å legge disse inn i en database for å sende meldinger av forretningsmessig karakter via nett. Innholdet i disse meldingene er aktuell informasjon om arbeidsbenker til kjøkken - aktuell informasjon, interessante forslag til inspirasjon og tilbud på våre produkter.

3. Du gir samtykke til behandling for en periode på tre kalenderår, såframt du ikke forlenger denne perioden.

4. Behandlingen av personopplysninger foregår gjennom foretaket DESK – FORM a.s., altså forvalteren av personopplysninger, imidlertid kan personopplysninger i tillegg behandles av følgende behandlere:

a. Leverandør av programvare for sending av massesendte e-poster
b. Leverandør av Microsoft Office-programvare
c. Ev. andre leverandører av behandlingsprogramvare, tjenester og applikasjoner. Slike leverandører benytter vi oss imidlertid ikke av for øyeblikket

5. Samtykke til behandling av personopplysninger kan trekkes tilbake når som helst og på en hvilken som helst måte. At samtykke trekkes tilbake, vil få som følge at personopplysningene slettes fra databasen som brukes til å sende meldinger av forretningsmessig karakter.

6. Vennligst vær klar over at iht. lov om personvern har du rett til:

• Å be om informasjon om hva slags informasjon fra deg som behandles av oss
• Å be om forklaring mht. behandling av personopplysninger
• Å be om adgang til disse opplysningene og å få disse oppdatert eller rettet
• Å be om å få disse personopplysningene slettet
• Og i tilfelle tvil om hvorvidt pliktene knyttet til behandling av personopplysninger er overholdt, henvende seg til foretaket vårt eller til Datatilsynet.